Υποστηρικτικό υλικό για τους Εκπαιδευτικούς

English

Algemene informatie

IMO-IMOMEC (Instituut voor MateriaalOnderzoek in de MicroElectronica) is een zusterlab van IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre, Leuven) dat gehuisvest is binnen het Instituut voor MateriaalOnderzoek (IMO), een onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt. IMO-IMOMEC werkt erg nauw samen met IMO en is gespecialiseerd in materiaalonderzoek. Het grootste gedeelte van toegepast onderzoek en samenwerkingsprojecten met de bedrijven vindt plaats binnen IMO-IMOMEC. Het interdisciplinaire team (chemici, fysici, ingenieurs, biomedische onderzoekers,…) voert vooral onderzoek naar brede bandkloof materialen, organische synthese, organische materialen voor elektronische toepassingen, basissstoffen voor nanomaterialen, biosensoren, nanofysica en elektrische, fysische en chemische karakterisering.

 

Contactinformatie

http://www.uhasselt.be/IMO